Polityka prywatności

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają krótki przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają Państwa identyfikację. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w zamieszczonej poniżej polityce prywatności,.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na niniejszej stronie zajmuje się administrator strony, którego dane kontaktowe znajdują się w polityce prywatności, w zakładce „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym“.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w momencie przekazania nam ich przez Państwa. Są to np. dane wpisywane przez Państwa do formularza kontaktowego. Gromadzenie innych danych odbywa się automatycznie lub za Państwa zgodą za pomocą systemów informatycznych, kiedy przeglądają Państwo naszą stronę internetową. Zbierane są przede wszystkim informacje techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlania strony). Gromadzenie danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na niniejszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. W określonych okolicznościach przysługuje Państwu również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Zarówno w powyższych kwestiach, jak i w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie w internecie może być analizowane do celów statystycznych. Analizy prowadzone są przede wszystkim za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje dotyczące programów analitycznych znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej polityce prywatności.
2. Hosting
All-Inkl Hosting naszej strony internetowej zapewnia firma ALL-INKL.COM. Usługodawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf , Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwana dalej All-Inkl). W momencie wejścia na naszą stronę internetową All-Inkl zapisuje różne pliki dziennika zdarzeń serwera, w tym Państwa adresy IP. Szczegółowe informacje zawarto w polityce prywatności firmy IONOS: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/. Korzystanie z All-Inkl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W naszym uzasadnionym interesie jest, aby niniejsza strona internetowa działała jak najlepiej. Jeśli zażądano udzielenia stosownej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w mediach telekomunikacyjnych, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w mediach telekomunikacyjnych. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać.

Realizacja zlecenia

Z wymienioną powyżej firmą zawarliśmy umowę dotyczącą realizacji zlecenia (AVV). Zawarcia umowy wymagają przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a umowa gwarantuje nam, że przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej przez firmę realizującą zlecenie odbywa się wyłącznie według naszych instrukcji i zgodnie z przepisami RODO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie traktują kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane są przez nas traktowane poufnie oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej zbierane są różne Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których mogą Państwo zostać zidentyfikowani osobiście. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz do czego je wykorzystujemy. Ponadto w polityce prywatności zawarto także informacje dotyczące sposobu i celu, w jakim wykorzystuje się Państwa dane. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że przesyłanie danych przez internet (np. za pomocą poczty elektronicznej) może być źródłem potencjalnego ryzyka. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest bowiem niemożliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest: ChessClub4Kids e.V. Barbarossaplatz 1 01309 Dresden Osoby uprawnione do jednoosobowej reprezentacji: 1. Prezes: Andi Zemmrich 2. Prezes: Kevin Zemmrich Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Dreźnie Numer wpisu do rejestru: VR11626 Telefon: [Numer telefonu osoby odpowiedzialnej] E-mail: mail@chessclub4kids.eu Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu oraz sposobie przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania danych osobowych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowo terminu przechowywania danych, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do chwili, aż cel ich przetwarzania stanie się bezzasadny. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, o ile nie istnieją żadne inne, dopuszczalne przepisami prawa powody uzasadniające ich przechowywanie (np. okresy przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa podatkowego lub prawa handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte w momencie, kiedy powody staną się bezzasadne.

Informacje ogólne dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile przetwarzanie szczególnych kategorii danych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku udzielenia jednoznacznej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych następuje również na podstawie art. 49 (1) a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji na Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez device fingerprinting), przetwarzanie danych następuje również na podstawie § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w mediach telekomunikacyjnych. Zgodę może wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do realizacji umowy lub do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Państwa dane przetwarzane są w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę przetwarzania danych może stanowić również nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat obowiązującej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku zawarto w poniższych ustępach niniejszej polityki prywatności..

Wycofanie zgody na gromadzenie Państwa danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych osobowych może odbywać się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem danych przetworzonych do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu przeciwko gromadzeniu danych w szczególnych przypadkach jak również przeciwko działaniom marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU W DOWOLNYM MOMENCIE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU – Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ – WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH OPARTEGO NA ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F), W TYM PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. PO WNIESIENIU PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZALI PRZEDMIOTOWYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE, UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB JEŚLI WYKAŻEMY ISTNIENIE PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). W PRZYPADKU PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU W DOWOLNYM MOMENCIE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE JEST Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE DO TAKICH CELÓW (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do jednego z organów nadzorczych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza pozostałych administracyjnych lub sądownych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo zażądania, aby dane, które są automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w jednym z powszechnie używanych formatów, nadających się do odczytu maszynowego. W przypadku, jeśli zażądają Państwo przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, ich przekazanie następuje wyłącznie w przypadku, jeśli istnieją odpowiednie możliwości techniczne.

Prawo do żądania dostępu, sprostowania i usunięcia danych

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do nieodpłatnego uzyskania dostępu do zgromadzonych Państwa danych osobowych, do informacji na temat ich pochodzenia oraz odbiorcy tych danych, jak również na temat celu przetwarzania tych danych oraz ewentualnie prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań w tej kwestii, jak również wszelkich pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo do nas zwrócić w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:
  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość zapisanych u nas Państwa danych osobowych z reguły czasu potrzebujemy, aby to sprawdzić. Na czas trwania sprawdzania przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zamiast usunięciu danych osobowych, zażądać ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zamiast żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, należy wziąć pod uwagę zarówno Państwa, jak i nasze interesy. Do czasu ustalenia, czyje interesy są nadrzędne, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych.
W przypadku ograniczenia przez Państwa przetwarzania Państwa danych osobowych, dane te – niezależnie od ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak wysłane przez Państwa do nas, jako administratora strony, zamówienia lub zapytania, na niniejszej stronnie internetowej dokonujemy szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie adresu strony na pasku Państwa przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TSL jest aktywne, przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na stronie internetowej

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam przez Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, podane przez Państwa w formularzu zapytania dane, w tym dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania Państwa zapytania lub na wypadek ewentualnych pytań dodatkowych. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie takiej umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych wynika z naszego uzasadnionego interesu, którego celem jest efektywne rozpatrywanie kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub z udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli takiej zażądano; zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub jeśli cel przechowywania danych stanie się bezzasadny (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Regulacja ta nie odnosi się do obowiązujących przepisów prawa – w szczególności do przepisów dotyczących okresów przechowywania danych.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem

W przypadku przesłania nam przez Państwa zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przypadku kontaktu telefonicznego lub faksem, Państwa zapytanie, wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie), będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania Państwa zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie takiej umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych wynika z naszego uzasadnionego interesu, którego celem jest efektywne rozpatrywanie kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub z udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli takiej zażądano; zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub jeśli cel przechowywania danych stanie się bezzasadny (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Regulacja ta nie odnosi się do obowiązujących przepisów prawa – w szczególności do przepisów dotyczących okresów przechowywania danych.

Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od tego, na jakie wydarzenie zgłoszą się Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej. W każdym przypadku gromadzone będą jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji danego wydarzenia.

Gromadzone dane W przypadku przesłania nam przez Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, podane przez Państwa w formularzu zapytania dane będą przez nas przechowywane w celu opracowania Państwa zgłoszenia oraz na wypadek ewentualnych pytań dodatkowych. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, ponieważ w momencie zgłoszenia na wydarzenie zawierają Państwo umowę ze stowarzyszeniem ChessClub4Kids e.V. Oprócz niniejszej polityki prywatności są Państwo także zobowiązani do zaakceptowania warunków przetargowych dotyczących danego wydarzenia, jak również ewentualnych pozostałych regulacji dotyczących tego wydarzenia.

Dane, podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, aż cel ich przechowywania stanie się bezzasadny. Regulacja ta nie odnosi się do obowiązujących przepisów prawa – w szczególności do przepisów dotyczących okresów przechowywania danych.

Funkcja dodawania komentarzy na niniejszej stronie internetowej

W odniesieniu do funkcji dodawania komentarzy na tej stronie, oprócz Państwa komentarza, przechowywane są również informacje dotyczące czasu utworzenia komentarza, Państwa adresu e-mail oraz, jeśli post nie jest anonimowy, wybranej przez Państwa nazwa użytkownika.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze oraz dane z nimi związane są przechowywane i pozostają na tej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub jeśli pojawi się konieczność usunięcia komentarzy z powodu obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku treści obraźliwych).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem danych przetworzonych do momentu wycofania zgody.
5. Narzędzia analityczne oraz reklama

WP Statistics

Do prowadzenia statystyk wejść na naszą stronę internetową wykorzystujemy narzędzia do analizy statystyk  WP Statistics. Jego dostawcą jest firma Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).
6. Plugin i narzędzia

Ninja Firewall

Na niniejszej stronie internetowej zainstalowano zaporę sieciową Ninja Firewall. Jej dostawcą jest firma NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (dalej Ninja Firewall).

Zadaniem wtyczki Ninja Firewall jest ochrona naszej strony internetowej przed dostępem użytkowników nieuprawnionych lub przed złośliwymi cyberatakami. Ninja Firewall przechowuje adresy IP, żądanie, adres strony, z której nastąpiło przekierowanie użytkownika (referrer) oraz godzinę dostępu do strony. Ninja Firewall osadzona jest na naszych własnych serwerach i nie przekazuje żadnych danych osobowych dostawcy narzędzia ani innym osobom trzecim.

Adresy IP wymagane do funkcjonowania zapory sieciowej przechowywane są w formie zanonimizowanej, dzięki czemu Ninja Firewall przechowuje adres IP jedynie w skróconej formie.

Korzystanie z Ninja Firewall odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej skutecznej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami.

Media społecznościowe

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Posiadamy profile publiczne w mediach społecznościowych. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące poszczególnych portali w mediach społecznościowych, z których korzystamy. Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły przeprowadzać kompleksowe analizy Państwa zachowań, jako użytkowników w momencie wejścia na ich stronę internetową lub na stronę zintegrowaną z treściami mediów społecznościowych (np. przyciski Lubię to lub reklamy). Przeglądanie naszych stron w mediach społecznościowych skutkuje uruchomieniem licznych procesów przetwarzania danych, które są istotne pod kątem ochrony danych osobowych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat: Jeśli po zalogowaniu na swoim koncie w mediach społecznościowych wchodzą Państwo na nasz profil w mediach społecznościowych, administrator portalu społecznościowego może powiązać wejście na naszą stronę z Państwa kontem użytkownika. Państwa dane osobowe mogą być jednak gromadzone także w sytuacji, kiedy nie są Państwo zalogowani na swoim koncie lub nie posiadają Państwo konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się np. przy użyciu plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub przez rejestrację adresu IP. Za pomocą zgromadzonych w ten sposób danych administratorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklama dostosowana do zainteresowań może być wyświetlana użytkownikom zarówno podczas wchodzenia na dane portale społecznościowe, jak i niezależnie od ich wejść na portale. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika na danym portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani. Prosimy również pamiętać o tym, że nie mamy możliwości monitorowania przebiegu wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania danych mogą być ewentualnie wykonywane przez administratorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w warunkach korzystania z danego portalu społecznościowego oraz we właściwych regulacjach dotyczących ochrony danych.

Podstawy prawne

Celem naszej obecności w mediach społecznościowych jest zapewnienie sobie możliwie jak najbardziej kompleksowej obecności w internecie, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analizy prowadzone przez portale społecznościowe w niektórych przypadkach mogą opierać się na innych podstawach prawnych, do podania których zobowiązani są administratorzy portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i dochodzenie praw

W przypadku przeglądania przez Państwa któregokolwiek z naszych profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), wspólnie z administratorem danego portalu ponosimy odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych zainicjowane na skutek Państwa wejścia na stronę. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawa dostępu do danych osobowych i do sprostowania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia skargi) zarówno od nas, jak i od Administratora danego portalu mediów społecznościowych (np. Facebooka). Prosimy pamiętać o tym, że pomimo odpowiedzialności łącznej z operatorami poszczególnych portali społecznościowych, nie mamy jednak pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych wykonywane przez portale społecznościowe. Nasze możliwości są w dużej mierze uzależnione od polityki przedsiębiorstwa danego dostawcy.

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, o ile zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel ich przetwarzania stanie się bezzasadny. Zapisane pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa. Regulacja ta nie odnosi się do obowiązujących przepisów prawa – w szczególności do przepisów dotyczących okresów przechowywania danych. Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych przez administratorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio u administratorów portali społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Szczegóły dotyczące mediów społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą usług jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej Meta). Zgodnie z oświadczeniem Meta gromadzone dane przekazywane są również do Stanów Zjednoczonych oraz do innych państw trzecich. Zawarliśmy z Meta umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). W niniejszej umowie określono, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Meta, gdy Państwo, jako użytkownicy, odwiedzają naszą stronę na Facebooku. Z treścią umowy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zmiany ustawień dotyczących reklam mogą Państwo dokonać samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na podany link i zalogować się na swoim koncie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Transfer danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Posiadamy profil na Instagramie. Dostawcą usług jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Transfer danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Szczegóły dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi znajdują się w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.
Chess4kids